www.todinhlinhson.com

Phổ Đồng

trang b́a/index
Đức Sơn đốt kinh
bờ trăng
hoa tạng

thời gian

giọt trăng gầy

Từ Niệm

viễn mộng
khép lại căn pḥng
mơ bước chân ai
Tuệ Nguyên
biết nhau
mặt trời bừng sáng
chiều không tím
t́nh ca muôn thuở
lời kinh hóa ngọc
Sóng Vượt Qua Bờ
Từ Chiếu
miền kư ức
Vân Pháp
buông chèo
Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Đông Phương và vách đá
Huyền Không Tử
trường ca Xuân