Đm Hỏi Alain & Thu

May 24 2009 Seattle Washington  bnh cốm, xi gất, tr, trầu cau trong mm quả