www.todinhlinhson.com

Chuông Đại Hồng

tập ảnh lễ đúc chuông
chư tôn đức
nhà cung nghinh
cung nghinh chư tôn Đức
nơi chứng nguyện
nơi chứng nguyện (2)
nơi chứng nguyện (3)
chư tôn đức chứng minh
Thầy Trù Tŕ, Tăng Chúng
tát bạch Thầy Trí Siêu
tát bạch Thầy ĐứcPhương
tát bạch Thầy ĐứcTrí
châm lửa
nấu đồng
xem nấu đồng
rót đồng
Thầy Trù Tŕ thử chuông
thử chuông
bài minh trên chuông
bài minh (1)
bài minh (2)
bài minh (3)
chuông đại hồng
những hoa văn (1)
hoa văn (2)
hoa văn (3)
hoa văn (4)
tháp chuông (1)
tháp chuông (2)
tháp chuông (3)
tháp chuông (4)
tháp chuông (5)
tháp chuông (6)
tháp chuông (7)
tháp chuông (8)
tháp chuông (9)