Trần Thị Phong Hương
 
 
 

 

'cy kn cha Linh Sơn' - Quch Tng Phương

'đm thả hoa đăng' - Trần Thị Phong Hương

 

Đm thả hoa đăng trn sng Hiền Lương.

Sng Hiền Lương chảy qua huyện Vạn Ninh tỉnh Khnh Ha

Quch Giao.