CẢM NIỆM PHẬT ĐẢN PL. 2553
HT. Thích Đức Chơn
(Đọc tại lễ đài Tu Viện Quảng Hương Gia Lam)

Kính lạy Đấng Chí Tôn trong Ba Cơi.

Kính lễ

Đấng Đại hùng, đă chinh phục thế gian, Thiên giới cũng Ma giới, bằng hùng lực đại bi và đại trí; mà sở hành cảnh giới vô biên, vô ngại như hư không, đến và đi trong thế gian không dấu vết.

Bậc Đại giác tùy thời xuất hiện, như ánh mặt trời rực rỡ, soi tỏ lối về cho chúng sinh trong thế giới tối tăm này, nơi ngập tràn máu và lệ. Phật tử Việt nam cũng đă một lần cảm nghiệm sâu xa tâm nguyện của những người tin Phật khắp năm Châu tụ họp về đây, thiết tha v́ hạnh phúc của mọi loài, v́ ḥa b́nh và phước lạc cho thế giới, thể hiện ân đức vô lượng của đức Thiện Thệ, đă trải qua vô số kiếp, hóa thân trong khắp nẽo luân hồi thống khổ, thắp sáng ngọn đèn trí tuệ, làm hải đảo an toàn cho chúng sinh vượt qua đại dương hiểm họa.

Bằng ngôn ngữ chân thật này, bằng sự thật cao quư được xưng tán này, cầu nguyện cho hết thảy chúng sinh thường an trú trong Pháp lạc.

Kính bạch Chư tôn Trưởng lăo, chư Thượng tọa Đại đức,
Cùng tất cả bốn chúng đệ tử,

Như lời Kinh đă dạy, bằng ngôn ngữ chân thật, xưng tán vô lượng phẩm đức chân thật nơi Phật, Pháp, Tăng; bằng sự thật cao quư này mà tất cả ước nguyện đều được thành tựu. Nhưng do v́ thiếu tin tưởng nơi sự thật cao quư, khiến cho tham si, tật đố, vọng ngôn, lưỡng thiệt, làm đảo lộn tất cả giá trị nhân sinh, dẫn đến hận thù tranh chấp; người với người tàn hại lẫn nhau bằng dao gậy, bằng ngôn ngữ ác độc, bằng khí giới hung hiểm.

Đức Phật đă từng giáo giới La-hầu-la rằng: “Này La-hầu-la, Ta nói rằng đạo của người kia cũng mất hết như vậy. Nghĩa là đă biết rồi c̣n nói dối, mà không xấu hổ, không ăn năn, không tàm, không quí. Này La-hầu-la, người ấy cũng không có việc ác nào mà không làm. Do đấy, này La-hầu-la nên học như thế này: Không được hư lộng và nói dối.”
V́ vậy, những ai mong cầu sự b́nh an và phước lạc cho chính ḿnh, và cho nhiều người khác, hăy nên thường xuyên tư duy quán chiếu sự thật, tâm tư luôn hướng về sự thật, không hành theo những điều dối trá, hư ngụy; không nói bằng ngôn ngữ xuyên tạc, vu khống, ức hiếp người. Đây là sự tu tập căn bản thường nhật của người Phật tử, là gốc rễ để tăng trưởng trí tuệ, dẫn đến thân chứng sự thật vi diệu hơn nữa, hiện chứng bốn Thánh đế và đạt đến đạo quả Niết-bàn.

Nơi khác, đức Phật cũng dạy rằng: “Nói lời chân thật, chỉ bảo, dịu dàng không thô lỗ, không xúc phạm đến người, Ta bảo đó là con người cao thượng.” Vậy, để nâng cao phẩm cách của ḿnh, xứng đáng với danh xưng Phật tử, hăy nên thường xuyên tu tập ái ngữ. Như bát không thơm sạch, thực phẩm được chưa đựng trong đó dù có là thượng diệu cũng bị biến chất, không thể thọ dụng. Sự thật ấy tuy đơn giản, nhưng là yếu tố căn bản để gầy dựng nên một xă hội ḥa hiệp trong đó mọi người biết thương yêu và kính trọng nhau.

Chỉ bằng tâm tư chân thật, ngôn ngữ ḥa ái như vậy, th́ những lời xưng tán của chúng ta dâng lên đức Phật, trong lúc này hay mọi lúc khác, mới có ư nghĩa, không trở thành những lời hủy báng Phật, hủy báng Pháp. Có như vậy th́ sự cầu nguyện của chúng ta, v́ phước lạc của chính ḿnh và của nhiều người, mới có thể thành tựu một cách chân chính.

Thân người thật khó được; Ma giới khó chinh phục; Chánh pháp khó được nghe; khó gặp Phật xuất thế. Chúng ta đă đạt được thân người, được nghe Chánh pháp, và c̣n được chiêm ngưỡng di tích xuất thế chưa hề bị xóa mờ bởi những tham vọng cuồng si của con người, qua những thăng trầm của lịch sử, vậy hăy trân trọng sở đắc hy hữu này, luôn tinh tấn hành tŕ giáo pháp, để thành tựu những ǵ chưa thành tựu, chứng đắc những ǵ chưa chứng đắc, chớ đuổi theo hư vọng mà uổng phí một đời.

ay, trong giây phút linh diệu trang nghiêm này, tất cả bốn chúng đệ tử, cùng nhất tâm hồi hướng công đức chân thật đă được tích lũy, dù chỉ với một ít, dâng lên đức Điều Ngự Bổn Sư, cầu nguyện hết thảy chúng sinh cùng hướng đến tịnh lạc của giải thoát và giác ngộ, không tranh chấp hận thù, biết thương yêu và kính trọng lẫn nhau, để cùng được tăng ích trong Chánh Pháp, cùng hưởng Pháp lạc vi diệu.

Nhất tâm kính lễ Lâm-t́-ni viên, Vô ưu thọ hạ, thị hiện đản sinh, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 

 

   
trở về trang nhà www.todinhlinson.com