Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Cáo BẠch

Ni Bộ tỉnh Khánh Ḥa cùng Môn Đồ Pháp Quyến vô cùng kính tiếc báo tin:
Ni Trưởng Thích Nữ Hạnh Viên - Trưởng ban Ni Bộ tỉnh Khánh Ḥa - Viện Chủ chùa Linh Sơn đă an nhiên viên tịch vào lúc 17h15 ngày 06/11/2005 (05/10/Ất Dậu)
Trụ thế 91 tuổi, Hạ lạp 66 năm
Lễ Nhập Quan chính thức cử hành vào lúc: 15h30 ngày 07/11/2005 (06/10/Ất Dậu)
Lễ Di Quan Nhập Bảo Tháp chính thức cử hành vào lúc: 06h30 ngày 12/11/2005 (11/10/Ất Dậu)
Nay Ni Bộ và Môn Đồ Pháp Quyến chúng con xin thành kính cáo bạch đến chư Tôn Đức Tăng Ni và quí nam nữ Phật Tử xa gần được biết.

 

TM. Ban Tổ Chức Tang Lễ                     Thay mặt Ni Bộ và Môn Đồ Pháp Quyến
Trưởng Ban                                             Ni Trưởng Thích Nữ Viên Minh
Ni Trưởng Thích Nữ Viên Minh                Ni Sư Thích Nữ Thông Huyền

 


Ni Trưởng Thích Nữ Hạnh Viên


 

 
 
   
 

trở về Tổ Đ́nh www.todinhlinhson.com