CẢM NIỆM PHẬT ĐẢN PL.2552
HT. Thích Đức Chơn
(Đọc tại lễ đài Tu Viện Quảng Hương Gia Lam)


Nam mô Lâm-t́-ni viên Vô ưu thọ hạ thị hiện đản sanh
Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật


Ngưỡng bạch Đức Đại Giác Chí Tôn,
Toàn thể bốn chúng đệ tử chúng con, do bởi thiện duyên đă được gieo trồng trong vô lượng kiếp, hiện tại nương nhờ ánh sáng trí tuệ của Như Lai mà t́m thấy nẽo về. Nay trong sát-na vi diệu của pháp tánh thường trú này, lại một lầm nữa chúng con được gội nhuần bởi ánh hào quang rực rỡ của từ bi, trí tuệ và hùng lực, đă một lần thị hiện và măi măi thị hiện trong vô cùng thời thời gian, vô tận thế giới, thắp sáng niềm tin cho những chúng sanh vô vọng ch́m ngập trong đại dương khổ lụy của sanh tồn, thức tỉnh những tâm tư chứa đầy thù hận, ngăn chận những bàn tay đẩm máu v́ tham vọng ngông cuồng, là ngọn đuốc soi đường cho những ai đang lạc lối trong rừng rậm vô minh tà kiến.

Kính bạch chư tôn thiền đức,
Kính thưa toàn thể Phật tử,

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà những tiến bộ khoa học đă đem lại cho loài người tầm nh́n bao quát, xa rộng về vũ trụ và nhân sanh, sự giao thông giữa các chủng tộc trong năm châu bốn biển càng trở nên gần gũi. Nhưng cũng chính từ đó mà những bất công xă hội, những hố cách giữa giàu và nghèo càng được nhân rộng; những xung đột đẩm máu do dị biệt chủng tộc, tôn giáo càng trở khốc liệt, tàn bạo. Trong sự thịnh vượng của tiến bộ vật chất, trong khi những nhu cầu thường nhật của con người dễ dàng được thỏa măn, th́ nguy cơ hủy diệt cũng thường xuyên được báo động. Hằng năm, có rất nhiều hội nghị quốc tế, nỗ lực t́m con đường khả dĩ giúp thế giới tồn tại an toàn và phát triển. Thế nhưng, lịch sử nhân loại lại đang phải trải qua những cuộc chiến tranh khốc liệt và tàn bạo nhất, đang phải chịu đựng những thiên tai khủng khiếp và khốc liệc nhất. Ḍng sử mệnh bi thương ấy đều bắt nguồn từ những tranh chấp tín ngưỡng và dân tộc, từ ḷng tham vơ vét của cải dẫn đến phá hoại môi trường và thiên nhiên, vốn là bầu sữa mẹ nuôi dưỡng sự sống của nhân loại.
Trong một thế giới như vậy, nhân loại chợt nhận ra th
ông điệp ḥa b́nh của đức Phật, một thông điệp không dựa trên đức tin mù quáng, không quảng bá bằng bạo lực thống trị, mà y trên từ bi và trí tuệ, y trên Phật tính b́nh đẳng của mọi loài. Cho nên, Liên hiệp quốc, nơi tập hợp mọi quốc gia, mọi dân tộc, và mọi tín ngưỡng thành một đại gia đ́nh trên địa cầu, đă đồng tâm nhất trí tôn vinh thông điệp ḥa b́nh của đức Phật. Ngày Phật đản trở thành ngày hội toàn thế giới, trong đó người đứng đầu điều hành tổ chức Liên Hiệp Quốc, nhân danh các đỉnh cao của quyền lực thế giới, nói lên khát vọng sanh tồn của nhân loại, nhắc nhở các quốc gia về thông điệp ḥa b́nh, bao dung và b́nh đẳng của đức Phật.

Trong những ngày vừa qua, toàn thể Phật tử Việt nam hoan hỷ đón chào những đồng đạo, những huynh đệ của ḿnh khắp năm chấu bốn biển về đây để tưởng niệm ngày đản sanh của đẩng Đại Từ Bi, Đại Hùng Lực. Một lần nữa, thông điệp của đức Phật lại được phát đi cho toàn thể nhân loại, bởi chính những vị đứng đầu điều hành tổ chức Liên Hiệp Quốc.

Đức Phật đă dạy, giáo pháp của Ngài không là tín điều chỉ được tin mà không được hiểu và hành. Giáo pháp ấy là chân lư đến để mà thấy, chứng nhiệm bằng tự thân của mỗi cá nhân trong mọi sanh hoạt, trong mối quan hệ thường trực giữa ta và thế giới quanh ta. Thông điệp của đức Phật được thắp sáng bằng khát vọng sinh tồn của chúng sanh; thông điệp ấy chỉ có thể trở thành hiện thực khi mà mỗi cá nhân trong mọi cộng đồng nhân loại thức tỉnh trước những tham vọng mù quáng và si mê tà kiến của ḿnh. Thế giới hiện tại tốt hay xấu đều do chính hành vi của chúng sinh quyết định. Đức Phật đă chỉ dạy tường tận và đầy đủ các phương pháp để cho mỗi cá nhân tu tập, giúp trí tuệ trở nên thâm sâu, tâm tư trở thành rộng lớn, hiểu rơ nguyên nhân đau khổ không chỉ của riêng ta mà của cả những người khác; không chỉ v́ an lạc của bản thân, và cho tất cả mọi loài.

V́ vậy, để góp phần làm tỏa sáng thông điệp của đức Phật, v́ an lạc cho chính ḿnh, cho những người thân yêu của ḿnh, và cho cả các cộng đồng xă hội quanh ḿnh, mỗi người trong chúng ta luôn luôn cần phải nỗ lực tinh tấn tu tập và thành tựu giới, định, tuệ. Duy nhất trí tuệ được thành tựu bởi giới và định mới cho ta nhận chân được bản chất của tồn tại, để từ đó định hướng cho hành nghiệp của ḿnh trong hiện tại và tương lai.

Phật tử Việt nam năm nay đón mừng Phật đản, không chỉ là hân hoan ghi nhớ sự xuất hiện thế gian của đức Bồ tát tối hậu thân v́ b́nh an và hạnh phúc của chư thiên và nhân loại; đây cũng c̣n là dịp Phật tử tưởng niệm ngày đức Thế Tôn thị hiện Niết-bàn trong rừng Sa-la song thọ. Sắc thân của Như Lai có đến, có đi, có sanh có diệt, trong thế giới không ngừng biến động, nhưng Pháp thân Phật vẫn thường trú trong hết thảy các pháp. Pháp thân ấy cũng chính là Phật tính bản hữu trong hết thảy chúng sinh. Trước khi thị hiện Niết-bàn, Thế Tôn di giáo tối hậu cho các chúng đệ tử: “Chớ nghĩ rằng đức Thế Tôn đă diệt độ, hàng bốn chúng đệ tử không c̣n bậc Đạo Sư Chí Tôn để nương tựa, và được chỉ dẫn. Pháp và Luật mà Như Lai đă giảng dạy, đó là nơi nương tựa, là vị đạo sư hướng dẫn, luôn luôn có mặt.”

Hôm nay, trong giây phút linh thiêng cao cả này, toàn thể bốn chúng đệ tử cùng vân tập trước lễ đài trang nghiêm, để tưởng niệm ân đức vô thượng của đấng Đại Giác Chí Tôn, để hướng về giáo pháp của Ngài là ngọn đuốc soi đường cho chúng ta trong từng bước đi, khiến không lạc lối sa vào hầm chông, lửa dữ; chúng ta hăy chí thành phát nguyện, trong tự thâm tâm sâu thẳm nhất của ḿnh, nỗ lực hành tŕ di huấn của đức Thích tôn, để duy tŕ Chánh Pháp tồn tại lâu dài trong thế gian, v́ sự b́nh an và hạnh phúc của chính ḿnh, của hết thảy chư thiên và nhân loại.

Nguyện Chư Phật thường trú trong mười phương thế giới, gia tŕ oai lực cho tất cả Phật tử dũng mănh tinh tấn, hướng đến mục đích chứng đắc những ǵ chưa chứng đắc, thành tựu mục đích cứu cánh của mỗi chúng sanh trong luân hồi vô tận.

Nam mô Thập phương thường trụ Tam bảo tác đại chứng minh.

 

 

 

   
trở về trang nhà www.todinhlinson.com